Ohjeita kirjoittajille

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi:


Kirjoitukset julkaistaan avoimessa verkkolehdessä ja painetussa vuosikirjassa.


Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin.

Vertaisarvioijia on kullekin käsikirjoitukselle kaksi tai useampi, ja valinnassaan painotetaan kulloisenkin käsikirjoituksen aiheen- ja menetelmäntuntemusta. Arvioijat ovat pääsääntöisesti toimituskunnan ulkopuolelta, ja yleensä informaatiotutkimuksen alalta väitelleitä asiantuntijoita. Toinen arvioija voi käsikirjoituksen sisällön tai menetelmän erityisesti niin vaatiessa olla myös muun tieteenalan asiantuntija tai tulla toimituskunnasta. Lausunnoissa ilmaistaan yleinen arvio artikkelista ja esitetään korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Päätoimittaja tarkastaa ehdotetut muutokset ja niiden toteutuksen, ja tarvittaessa toimittaa käsikirjoituksen uudelleenarvioitavaksi. Myönteisen julkaisupäätöksen jälkeen toimitussihteeri taittaa käsikirjoituksen ja toimittaa sen kirjoittajille oikoluettavaksi. Informaatiotutkimus-lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta [PDF] ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen [PDF] mukaisia periaatteita.

Tekstin valmistelu

Artikkelien alkuun sijoitetaan korkeintaan 150 sanan pituinen englanninkielinen tiivistelmä (abstrakti) sekä kirjoittajan osoitetiedot. Kirjoitusten suositeltava pituus (mukaanlukien abstrakti) on noin 3000-5000 sanaa, mutta toimitukselle voi tarjota myös laajempia käsikirjoituksia. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta.

Valmiit käsikirjoitukset voi lähettää sähköpostin liitetiedostona päätoimittaja Susanna Nykyrille (susanna.nykyri (at) helsinki.fi). Arvioinnin jälkeen käsikirjoituksesta tulee toimittaa kaksi versiota:

Viittauskäytännöstä

Viitteet merkitään tekstiin nimi-vuosi -viittein, esimerkiksi (Crane 1972, 25). Kirjallisuusluettelo laaditaan tekijän tai tekijöiden nimen (tarpeen vaatiessa yhteisönimen tai julkaisun nimen) mukaiseen aakkosjärjestykseen. Kirjallisuusviitteiden laadinnassa on hyvä noudattaa standardia SFS 5342 Kirjallisuusviitteiden laatiminen .

Jos tekstissä viitataan URL-osoitteeseen, viitteeseen merkitään myös se päivämäärä, jolloin käytetyt tiedot ovat olleet ko. osoitteessa luettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavien esimerkkien mukaista ekonomista muotoa:

Arvioinnin jälkeen

Taitettavaksi tulee toimittaa vain lopullisia ja oikoluettuja tekstejä. Ennen hyväksyttyjen artikkelien julkaisemista kirjoittajien tulee sitoutua noudattamaan tekijänoikeuksia koskevaa keskinäistä sopimusta. Ennen kirjoitusten julkaisemista kirjoittajille lähetetään yksi oikovedos, joka on korjattuna palautettava mahdollisimman pian toimitussihteerille. Kaikista yhteyksistä vuosikirjan kirjapainoon vastaa toimitus.

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code