Työryhmäkutsu

[på svenska nedan/in English below]

Informaatiotutkimuksen päivät 2024

Informaatiotutkimuksen yhdistys – ITY ry järjestää kahdeksannet Informaatiotutkimuksen päivät Turussa 6. - 7. marraskuuta 2024. Informaatiotutkimuksen päivät järjestetään Åbo Akademilla, mutta harkitsemme tilanteen mukaan mahdollisuutta monimuoto-osallistumiseen. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista. Etsimme nyt ehdotuksia työryhmiksi ja niiden teemoiksi. Esitä työryhmää
ilmoittamalla sähköpostitse Kristina Eriksson-Backalle (krieriks@abo.fi) 14. kesäkuuta 2024 mennessä seuraavat tiedot:

1. Työryhmän teema
2. Työryhmän vetäjä(t) (nimi, organisaatio)
3. Vetäjien sähköpostiosoitteet
4. Lyhyt kuvaus työryhmän teemasta sekä siitä, millaisia esityksiä
ryhmään toivotaan (perinteiset esitykset, paneeli, keskustelu,
posterit, muu pienryhmätyöskentely - mikäli tiedossa tässä vaiheessa)
5. Ajateltu kesto (esim. ½ päivää, koko päivä)
6. Esitysten kieli (suomi, ruotsi, englanti)
7. Muuta huomioitavaa (toiveet tilasta, tekniikasta tms.)

Työryhmien vetäjät vastaavat työryhmien organisoinnista ja esitysten valinnasta. Laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehden verkkoversiossa.Työryhmien vetäjien toivotaan pyytämään myös artikkelikäsikirjoituksia esityksistä tarjolle lehteen.

Aikataulu:
Työryhmien ilmoittautuminen 14.6.2024 mennessä
Työryhmien valinta 18.6.2024 mennessä
Työryhmien ensimmäinen esitelmäkutsu julkaistaan 18.6.2024
Työryhmien toinen esitelmäkutsu julkaistaan 8.8.2024
Esitelmien takaraja 9.9.2024
Esitelmien palaute 16.9.2024 mennessä
Viimeisteltyjen abstraktien takaraja 27.9.2024
Työryhmien ohjelma ja kesto julkaistaan 7.10.2024
Informaatiotutkimuksen päivät 6.- 7.11.2024

Tervetuloa jatkamaan Informaatiotutkimuksen päivien elävää ja antoisaa  perinnettä!

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY ry
www.informaatiotutkimus.fi


Ystävällisin terveisin,
Kristina Eriksson-Backa

***

Sessionsinbjudan

Informationsvetenskapliga dagarna 2024

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY ry / Föreningen för
informationsforskning rf ordnar de åttonde Informationsvetenskapliga dagarna i Åbo den 6 – 7 november 2024. Dagarna ordnas vid Åbo Akademi, men vid behov kan vi ordna deltagande på distans. Under dagarna studeras informationsanknutna fenomen brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade perspektiv. Vi välkomnar nu förslag
på sessioner och deras teman. Skicka förslagen till Kristina Eriksson-Backa (krieriks@abo.fi) senast 14 juni 2024. I förslagen bör ingå följande information:

1. Sessionens tema
2. Sessionens ordförande (namn, organisation)
3. Ordförandes e-postadress
4. En kort beskrivning av sessionens tema samt önskemål om
presentationernas form (traditionella föredrag, paneldiskussioner,
diskussioner, postersessioner, annat arbete i smågrupp – om det är
känt i detta skede)
5. Uppskattad längd (t.ex. ½ dag, hela dagen)
6. Presentationernas språk (finska, svenska, engelska)
7. Annat att beakta (önskemål om utrymme, teknik etc.)

Sessionsordförandena ansvarar för organiseringen av sessionerna och valet av presentationerna. De utökade abstrakten publiceras i Open Access-tidskriften Informaatiotutkimus-lehti. Vi önskar att de ansvariga för sessionerna även kunde uppmuntra presentatörerna att sända in artikelmanuskript baserade på presentationerna till tidskriften.

Tidtabell:
Förslag på sessioner senast 14.6.2024
Val av sessioner senast 18.6.2024
Första föredragsinbjudan publiceras 18.6.2024
Andra föredragsinbjudan publiceras 8.8.2024
Deadline för abstrakten 9.9.2024
Kommentarer på abstrakten senast 16.9.2024
Deadline för slutliga abstrakten 27.9.2024
Programmet publiceras 7.10.2024
Informationsvetenskapliga dagarna 6-7.11.2024

Välkommen med att fortsätta den levande och givande traditionen med de
Informationsvetenskapliga dagarna!

Informaatiotutkimuksen yhdistys – ITY ry / Föreningen för  informationsforskning rf
www.informaatiotutkimus.fi


Med vänliga hälsningar,
Kristina Eriksson-Backa

***

Call for Sessions

Information Studies Days 2024

The Association of Information Studies (Informaatiotutkimuksen
yhdistys – ITY ry) organises the 8th Information Studies Days in Turku
on November 6th to 7th 2024. The Days are organised at Åbo Akademi University,
but we can consider remote access if requested. During the seminar, phenomena from the
information field will be studied broadly from the viewpoint of research, teaching and professional practice. We are now looking for suggestions for sessions and their themes. Please send your suggestions to Kristina Eriksson-Backa (krieriks@abo.fi) by June 14th 2024. The suggestions should contain the following information:

1. The theme of the session
2. Chair(s) of the session (name, affiliation)
3. E-mail addresses of the chairs
4. A short description of the theme of the session and requested types
of presentations (oral presentations, panel discussions, discussions,
posters, other work in small groups – if currently known)
5. Anticipated length of session (e.g.  ½ day, the whole day)
6. Language of presentations (Finnish, Swedish, English)
7. Other requests (e.g. about the space, technical requests)

The session chairs are responsible for organising the sessions and for
choosing the presentations.  Extended abstracts will be published in
the Open Access journal Informaatiotutkimus-lehti. We hope that the session chairs could also encourage presenters to hand in paper manuscript based on the presentations to the journal.

Schedule:
Suggestions for sessions by 14 June 2024
Choice of sessions by 18 June 2024
First Call for Papers 18 June 2024
Second Call for Papers 8 August 2024
Deadline for abstract submission 9 September 2024
Reviews of abstracts by 16 September 2024
Deadline for finalised abstracts 27 September 2024
Programme published 7 October 2024
Information Studies days 6-7 November 2024

Welcome to continue the vivid and rewarding tradition of the  Information Studies Days!

Association of Information Studies - Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY ry
www.informaatiotutkimus.fi

Best regards,
Kristina Eriksson-Backa
 Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code