Esitelmäkutsu


Call for abstracts: I-päivät 2020 - I-dagar 2020 - I days 2020
 
Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry ja Oulun yliopisto järjestävät kuudennet Informaatiotutkimuksen päivät 5.-6. marraskuuta 2020. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista. Koronatilanteen vuoksi päivät järjestetään täysin virtuaalisina ja kaikille osallistujille maksuttomina verkossa. I-päivien esitysabstraktien deadlinea on siirretty, jotta kaikki halukkaat ehtivät jättää esitysehdotuksensa. Uusi deadline esitysehdotuksille on ke 23.9.2020
 
Pyydämme esitysehdotuksia seuraavista teemoista (teemaryhmien tarkempi kuvaus kutsun lopussa):
 
1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems  2. Disnormatiivinen informaatio / Disnormativ information / Disnormative information 3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och praktiker i minoritetskontext 4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning 5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information 6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication 7. Informaatiolukutaito / Information literacy / informationskompetens 8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet
 
Esityksesi voi kuitenkin käsitellä myös muita aiheita, kuten esimerkiksi kirjasto- ja informaatioalaa, avointa tiedettä, informetriikkaa, lukemiseen kannustamista tai bibliografista valvontaa.
 
Lähetä esitysehdotuksesi laajennettu abstrakti (3500-7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 23.9.2020 sähköpostitse työryhmän vetäjälle. Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaa esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen: noora.hirvonen@oulu.fi
 
Laajennetun abstraktin rakenne: • otsikko • tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet • teksti • lähdeluettelo
 
Esitysten kesto on yleensä noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin. Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti, riippuen työryhmästä (tarkemmat tiedot ryhmien kuvauksessa alempana). 
 
Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä päätoimittaja Mikael Laaksolle: mikael.laakso@hanken.fi
 
* * * Föreningen för informationsforskning ITY ry och Uleåborgs universitet ordnar de sjätte informationsvetenskapliga dagarna 5.-6.11.2020. Under dagarna studeras informationsrelaterade fenomen brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade perspektiv. På grund av coronaläget ordnas dagarna helt i virtuell form och kostnadsfritt för deltagarna. Deadlinen för abstrakten till I-dagarna har flyttats framåt, så att alla som är intresserade hinner lämna in sitt förslag till presentation. Den nya deadlinen är 23.9.2020. Nu har du en fin chans att delta i dagarna oavsett var du befinner dig! 
 
Sessioner
 
Vi bjuder dig att skicka in ett abstrakt inom följande temaområden: 1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems  2. Disnormatiivinen informaatio / disnormativ information / disnormative information 3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext 4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning 5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information 6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication 7. Informaatiolukutaito / Information literacy / informationskompetens 8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet
 
Sänd in en utökad abstrakt (3500-7000 tecken inklusive mellanslag) i rtf-format till sessionens ordförande, senast 23.9.2020. Tilläggsinformation om sessionerna finns i slutet av den här annonsen. Om sessionerna inte innehåller ett tema som motsvarar innehållet i din presentation, kan du skicka in ditt eget förslag till noora.hirvonen@oulu.fi.
 
Den utökade abstraktens struktur: • rubrik • författare, organisation(er), e-postadress(er) • brödtext • källförteckning
 
För presentationen beräknas cirka 20 min. + 10 min. diskussion.   Beroende på mängden och naturen hos presentationerna kan sessionerna ordnas även i annan form.
 
Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska. 
 
De utvidgade abstrakten publiceras i tidskriften Informaatiotutkimus-lehti. Tidskriften tar för publicering gärna emot även längre, vidarebearbetade texter som baserar sig på abstrakten, såväl översikter som referentgranskade artiklar.  Manuskript på finska, svenska eller engelska kan sändas till chefredaktören Mikael Laakso (mikael.laakso@hanken.fi)
 
* * * The Information studies days are organized by the University of Oulu in November 5th and 6th 2020. The event is organized in a virtual form and it is free of charge to all participants. During the seminar phenomena from the information field will be studied broadly from the viewpoint of research, teaching and professional practice. Submit an extended abstract (3500-7000 signs including spaces) as rtf files by 23rd September 2020 by e-mail to the session chair.
 
The structure of the extended abstract: • title • author(s), affiliation(s), e-mail address(es) • body text • reference list
 
For the presentation is reserved about 20 minutes + 10 minutes for discussion. Depending on the number and nature of the presentations, the sessions can be organized in other forms, as well. The presentations can be in Finnish, Swedish or English. 
 
The extended abstracts will be published in the journal Informaatiotutkimus-lehti. The journal also welcomes longer, extended text based on the abstracts, such as reviews or peer-review articles.   
Manuscripts can be submitted in Finnish, Swedish or English to the editor-in-chief Mikael Laakso (Mikael.laakso@hanken.fi)
 
Sessions
 
We invite you to submit abstracts that fit into the following themes: 1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems  2. Disnormatiivinen informaatio / disnormativ information / disnormative information 3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext 4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning 5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information 6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication 7. Informaatiolukutaito / Information literacy / Informationskompetens 8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet
 
If the sessions do not contain a theme that is suitable for the contents of your intended presentation, you can send your own suggestion to noora.hirvonen@oulu.fi.
 
Additional information about the sessions is found below.

Työryhmien tarkemmat kuvaukset