Työryhmien tarkemmat kuvaukset

1. Humanismi ja informaatiotutkimus

Työryhmän vetäjät: Vesa Suominen, emeritus / Oulun yliopisto,vesa.suominen@oulu.fi (abstraktit); Pirjo Tuomi, eläkel.; Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto

Esitysten toivotaan liittyvän humanististen tieteiden ja / tai humanismin merkitykseen

sekä informaatio- ja dokumentaatioalan että kirjaston ja muiden muistiorganisaatioiden tutkimuksessa. Aiheina voi olla esimerkiksi humanististen tieteiden tuottaman tiedon merkitys osana informaatio, dokumentaatio- ja informaatioalan ilmiöitä tai käytäntöjä koskevaa ymmärrystä ja / tai alan tutkimukseen ja tai tutkittaviin käytäntöihin liittyvät metodologiset ja / tai eettiset näkökohdat ja / tai kehittyvän digitaalisen humanismin

nostamat haasteet. Odotamme n. ½ tunnin kestäviä esitelmiä, jotka voivat esimerkiksi käsitellä yleisiä käsitteellis-metodologisia lähtö-ja näkökohtia, raportoida jo tehtyä tutkimusta tai esitellä meneillään tai vasta suunnitelmissa olevaa tutkimusta. Voitte ehdottaa myös muun muotoista esitystä, mikäli se tuntuisi soveltuvan teemaanne yllä mainittua paremmin. Esitysten kielet: suomi, ruotsi, tai englanti


2. Informaatioalan yliopistokoulutus ja työelämätarpeet

Vetäjät: Noora Hirvonen, Oulun yliopisto, noora.hirvonen@oulu.fi (ilmoittautumiset) & Susanna Nykyri, Tampereen teknillinen yliopisto, susanna.nykyri@tut.fi

Työpajassa pohditaan informaatioalan työelämän ja yliopistokoulutuksen suhdetta. Kummankin edustajia toivotaan osallistujiksi. Työpajaan liittyy koko I-päivien ajan tarjolla oleva ideataulu, johon kaikki osallistujat voivat kirjata ideoita alan koulutusteemoiksi ja

kurssiaiheiksi. Tarkoitus on pienryhmissä koostaa ideoita alan koulutuksen sisällöiksi ja laatia kurssiaihioita. Osallistujien toivotaan ennakkoilmoittautuvan työpajaan (noora.hirvonen@oulu.fi) miel. 1.10. mennessä. Esitysten kieli: suomi


3.Yleisten kirjastojen osaamisvaatimukset ja koulutuksen vastaavuus

Vetäjät: Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ari.haasio@seamk.fi (ilmoittautumiset/abstraktit) & Rebekka Pilppula, Turun kaupunginkirjasto, rebekka.pilppula@turku.fi

Työryhmässä käsitellään koulutuksen ja yleisten kirjastojen osaamisvaatimusten keskinäissuhdetta. Esitykset voivat olla perinteisiä luentoja (max. 20 min.) tai aiheeseen liittyviä postereita, joiden pohjalta keskustellaan. Työryhmässä pohditaan aiheeseen liittyviä teemoja myös Fish Bowl -menetelmän avulla. Abstrakteja voi lähettää, mutta myös ilman voi osallistua. Osallistujien toivotaan ennakkoilmoittautuvan työpajaan ( ari.haasio@seamk.fi) miel. 1.10. mennessä. Kielet: suomi, englanti


4. Erilaiset lukutaidot ja lukuharrastuksen monimuotoinen tukeminen / Divergent literacies and promotion of reading habits

Työryhmän vetäjät/session chairs: Anu Ojaranta, anu.ojaranta@abo.fi (abstraktit/abstracts) & Siinamari Tikkinen, siinamari.tikkinen@gmail.com

Tämän työryhmän teemana on lukutaitojen tarkastelu eri näkökulmista ja lukutaitojen tukeminen. Lukemisen edistäminen ja tukeminen ovat nousseet merkittäviksi teemoiksi.Kirjastoilla on lukemisen edistämisessä tärkeä rooli. Kirjasto on myös merkittävä yhteistyökumppani koulujen kanssa tehtävässä lukemisen edistämisen toiminnassa.Työryhmän aihepiiri voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita: monilukutaito, informaatiolukutaito, medialukutaito, lukumotivaation tukeminen ja lukemisen edistäminen, eri ikäryhmien lukeminen, koulun ja kirjaston yhteistyö, lukutaitojen tukeminen opetussuunnitelmissa, e-lukeminen ja e-aineistot. Työryhmään toivotetaantervetulleeksi abstrakteja, esityksiä tai paneeliehdotuksia (kielinä suomi, ruotsi ja englanti), mutta myös muut menetelmät ovat mahdollisia.


The aim of this working group is to discuss literacies from different perspectives and how they can be promoted. Supporting and promoting literacies have become major themes in research. The libraries have a central role in supporting reading habits and collaborating with schools to promote literacies. The presentations of this session can include themes, such as multiliteracy, information literacy, media literacy, promotion of reading and reading motivation, reading concerning different age groups, collaboration between schools and libraries, promotion of literacies in curricula, e-reading, and e-materials. In this session, we welcome abstracts, presentations or panel suggestions(Finnish, Swedish or English), but also other forms of presentations are possible.


5. Information behaviour and information practices among minorities

Workshop chairs: Jannica Heinström, Åbo Akademi, jheinstr@abo.fi (abstracts), Eeva-Liisa Eskola, Åbo Akademi & Hilda Ruokolainen, Åbo Akademi

The theme of this workshop is information needs, seeking and use among minorities, marginalized groups and groups with special needs. We invite presentations about planned, ongoing or already finished research as well as about development projects and best practices concerning the services developed to meet the needs of minorities, marginalized groups and groups with special needs in libraries and other knowledge organizations. The workshop format will be presentations followed by a panel and discussion aiming to identify commonalities and trends particular for minorities, marginalized groups and groups with special needs. We invite abstracts for presentations but also volunteers for our panel. All presentations, slides and discussion will be in English. If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us! Jannica Heinström, jheinstr@abo.fi; Eeva-Liisa Eskola, eeskola@abo.fi, Hilda Ruokolainen, hilda.ruokolainen@abo.fi


6. Hälsoinformation och e-hälsa / Terveystieto ja e-terveys / Health information and e-health

Ordförande/vetäjät/chairs: Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, Uppsala universitet och Åbo Akademi (abstrakter/abstraktit/abstracts), Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi, Heidi Enwald, Åbo Akademi och Uleåborgs universitet, Noora Hirvonen, Åbo Akademioch Uleåborgs universitet & Hai Nguyen, Åbo Akademi

I denna arbetsgrupppresenteras och diskuteras forskning om hälsoinformationsbeteende och-praktiker, hälsoinformation, hälsoinformationskompetens, e-hälsa och andra teman som berör hälsa och välfärd från en informationsvetenskaplig synvinkel. I sessionen kan presenteras planerade, pågående och slutförda projekt av både forskare och praktiker inom hälsovårds-, hälso- och informationsbranschen. Sessionen organiseras i samarbete med forskningsprojektet Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext : inverkan av ett negliger at element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba).


Tässä työryhmässä esitellään ja keskustellaan tutkimuksesta, joka käsittelee terveystietokäyttäytymistä ja-käytäntöjä, terveystietoa, terveystiedon lukutaitoa, e-terveyttä ja muita teemoja, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia informaatiotutkimuksen näkökulmasta.Työryhmässä tutkijat ja terveys- ja informaatioalan ammattilaiset voivat esittää suunniteltuja, meneillään olevia ja jo päättyneitä hankkeita. Työryhmä järjestetään yhteistyössä Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba) -tutkimusprojektin kanssa.


This working group discusses research related to health information behaviour and practices, health information, health information literacy, e-health and other themes related to health and welfare from an information studies perspective. The session is open for researchers and practitioners in health and information fields. The proposed presentations can be based on planned, on-going and completed projects. The session is organised in cooperation with Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba). Presentationernas språk kan vara svenska, finska eller engelska. Esityksiä voi ehdottaa pidet täväksi ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Presentations can be proposed in Swedish, Finnish and English.


7. Knowledge Management (emerging trends)

Session chairs: Anna Suorsa, anna.suorsa@oulu.fi & Farhan Ahmad, fahmad@abo.fi (abstracts to both)

Knowledge management studies how organizations create, manage and utilize knowledge. Knowledge management provides a systematic approach to enable constant learning in organizations at individual, community or network and organizational levels. The constant development and learning requires abilities to share knowledge, manage knowledge-based work and develop the data management infrastructures. The continuous workplace changes and technological advancements have created new ways of organizing work, modes of collaboration such as crowdsourcing, and forms of data such as big and open data, which all have implications for knowledge management. Consequently, rich discussion from different perspectives is required to contemplate the changing nature and role of knowledge management in organizational innovation and performance. In this session, we welcome abstracts, presentations or panel suggestions (Finnish or English) regarding knowledge management from different perspectives. The session seeks scientific and practice-based contributions. Issues of interest include but are not limited to:

- Knowledge management in different contexts and at different levels, such as public or private organizations,teams and communities.

- Theoretical premises of knowledge management

- Methods of studying knowledge management in organizational contexts

- The measurement of knowledge management implications

- Knowledge management in context of open innovation and crowdsourcing

- Implications of Big Data for knowledge management

- Knowledge management and relevant concepts, such as information literacy and information behavior

The submission can be in Finnish or English. Nevertheless, presentations in English arestrongly encouraged.


8. Internetin lieveilmiöt ja verkon vaarat / The criminal and harmful content of the Internet

Työryhmän vetäjät / Chairs: Ari Haasio, ari.haasio@seamk.fi (abstraktit/abstracts) & Anu Ojaranta, anu.ojaranta@abo.fi

Työryhmän teemana ovat verkon lieveilmiöt, kuten vihapuhe, valemedia, verkkorikokset ja verkkoriippuvuus sekä erityisesti näihin liitty vät informaatiokäytännöt. Tavoitteena on esitysten perusteella keskustella verkossa havaituista negatiivisista ilmiöistä, niiden tutkimisesta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä. Työryhmän työskentely tapahtuu perinteisten esitysten sekä Fish Bowl-paneelikeskustelun muodossa. Myös muut osallistujien esittämät työskentelytavat ovat mahdollisia. Työryhmän kielet: suomi, ruotsi ja englanti.

The themes of the group are related to the criminal and harmful content of the Internet like hate speech, false media, net crime and Internet addiction and especially to the information behaviour related to these phenomena. The aim is to discuss these negative phenomena as well as the research methods and research ethics related to these subjects. The theme group welcomes both traditional presentations and new forms of presenting and a ’Fishbowl’ panel discussion is encouraged. Languages: Finnish, Swedish and English.


9. Avoin tiede ja avoin tieto

Työryhmän vetäjät: Mikael Laakso, mikael.laakso@hanken.fi, Hanken Svenska Handelshögskolan (abstraktit) & Susanna Nykyri, susanna.nykyri@tut.fi, Tampereen teknillinen yliopisto

Työryhmässä käsitellään Informaatiotutkimus-lehden teemanumeron 4/2018 (https://doi.org/10.23978/inf.68911) tavoin avointa tiedettä ja avointa tietoa laajastainformaatiotutkimuksellisesta tarkastelukulmasta. Tiede on käynyt läpi hitaan murroksen, jossa internetin mahdollistama tiedonvälitys on vähitellen muuttanut niin tutkimusprosesseja kuin tieteellistä kommunikaatiota. Tieteessä avoimuuden nykytila on muovautunut ja jatkaa muovautumistaan monen vahvan intressin seurauksena. Se, millaiset asetelmat nykyinen tieteen avoimuus luo informaatiotutkimuksen kentälle, on vielä pitkälti tutkimatta niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta. Julkinen sektori tuottaa toiminnallaan paljon sellaista tietoaineistoa, josta voi olla suurta yhteiskunnallista hyötyä. Avoin tieto lisää yhteiskunnassa läpinäkyvyyttä, toimii tutkimusaineistona ja jopa synnyttää uutta liiketo imintaa. Aineistojen avoimuus pitää kuitenkin toteuttaa harkiten, sillä esimerkiksi tietosuoja ja anonyymisyys ovat usein esteenä, jos data käsittelee henkilötietoja. Esimerkkejä mahdollisista aiheista:

- Avoin julkaiseminen

- Avoin data

- Avoimet menetelmät (sis. ohjelmistot ja lähdekoodi)

- Avoimet tutkimusinfrastruktuurit

- Avoin data yhteiskunnassa

- Avoin vertaisarviointi

- Datan anonymisointi ja yksityisyys

- Avoimuuden mahdollistamat uudet tutkimusasetelmat

- Tiedepoliittiset linjaukset ja niiden vaikutukset

- Tekijänoikeus ja avoimuus

- Kaupalliset intressit ja avoimuus

- Avoimuuden kannustimet

- Avoimuuden hidasteet ja haasteet

- Avoimuuden mittaaminen ja seuranta

- Aineistojen lisensointi

Esitysten kesto 15-30 min. Tervetulleita ovat lyhyemmät tiedotusluontoiset puheenvuorot ja pidemmät esitelmät. Esitysten kielet: suomi, ruotsi, englanti.


10. Musiikkikirjastot ja digitaalisten aineistojen saatavuus

Vetäjä: Markus Rytinki, Oulun yliopisto, markus.rytinki@oulu.fi (abstraktit)

Kaikki esitysmuodot käyvät, mutta aiheesta toivotaan erityisesti paneelikeskustelua, jonka vetäjänä toimisi Markus Rytinki.

Esitysten kieli: suomi.


11. Doctoral forum-Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet

Työryhmän vetäjät/Session chairs: Elina Late, elina.late@uta.fi (abstraktit/abstracts) & Sanna Kumpulainen, sanna.kumpulainen@uta.fi, Tampereen yliopisto

iPäivien Doctoral forumissa informaatiotutkimuksen alan väitöskirjatutkijat saavattilaisuuden tutustua alan toisiin tutkijoihin ja ammattilaisiin sekä esitellä omaa tutkimustaan. Väitöskirjatutkijoita pyydetään tekemään tutkimussuunnitelmastaan tai osasta tutkimusprojektiaan tilaisuuteen posteri. Posterin voi tehdä esimerkiksi kolmesta A3 paperista. Alan kokeneita tutkijoita kutsutaan keskustelemaan tutkimusprojekteista välittömässä ja kannustavassa hengessä. Tilaisuuden kieli on suomi, ruotsi ja englanti. Tervetuloa!


Doctoral forum is a social event offering a possibility for doctoral students in the field of information studies to make contacts with other students, researchers and professionals in the field. Doctoral students are invited to present their research plans or part of their research project in a form of a poster. Poster can consists for example of three A3 papers. Senior scholars are invited to the session to discuss about the doctoral projects. Atmosphere in the session should be warm and informal. Posters in Finnish,English, and Swedish are welcome!